in

Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam baik laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, tua dan muda, pada awal bulan ramadhan sampai menjelang idul fitri. Zakat fitrah dikeluarkan berupa makanan pokok  yang dibayarkan sebanyak 3,2 liter, atau 2,5 kg. Tujuan zakat fitrah adalah untuk membersihkan jiwa atau menyucikan diri dari dosa-dosanya dan memberikan makan bagi fakir miskin.

1. Pengertian Zakat

Pengertian zakat terbagi atas dua yaitu pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian zakat menurut istilah. Pengertian zakat menurut bahasa adalah membersihkan diri atau mensucikan diri. Sedangkan pengertian zakat menurut istilah adalah ukuran harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan atau yang berhak menerima dengan beberapa syarat sesuai dengan syariat islam.

2. Hukum Membayar Zakat Fitrah 

Membayar zakat fitrah atau zakat fitri adalah hukumnya wajib ain yang artinya wajib bagi umat muslim laki-laki, perempuan, tua atau muda.

3. Dalil

Sebagaimana firman Allah SWT : 

Zakat Fitrah (Pengertia, Hukum, Syarat, Rukun & Ketentuan)
Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”. (QS: Al-Baqarah 2: 43).
Zakat Fitrah (Pengertia, Hukum, Syarat, Rukun & Ketentuan)
Artinya : “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat . Dan kebaikan apa saja kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. (QS: Al-Baqarah 2:110).
Dari Ibnu Abbas radhiallau anhu berkata : 
Zakat Fitrah (Pengertia, Hukum, Syarat, Rukun & Ketentuan)
 
Artinya : “Rasullah Shallallahu ‘alaihi wa  sallam mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan kata-kata kotor serta sebagai pemberian makanan untuk orang-orang miskin”. 
 
Dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma berkata : 
 
Zakat Fitrah (Pengertia, Hukum, Syarat, Rukun & Ketentuan)
 
Artinya : “Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam menfardukan zakat fitrah satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum atas budak sahaya orang merdeka laki-laki wanita kecil dan besar dari kaum muslimin. Dan nabi memerintahkan untuk ditunaikan sebelum keluar orang-orang menuju shalat”. 

4. Syarat-Syarat Wajib Membayar Zakat

 • Orang Islam. sedangkan bagi orang yang bukan islam tidak diwajibkan
 • Membayar zakat fitrah dilaksanakan setelah terbenamnya matahari dari bulan ramadhan sampai akhir bulan ramadan.
 • Memiliki harta yang berlebih dengan ketentuan kelebihan harta untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Sedangkan bagi yang kekurangan tidak diwajibkan untuk membayar zakat.

5. Rukun-Rukun Zakat Fitrah

 • Niat untuk menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas semata-mata karena Allah SWT
 • Terdapat pemberi atau musakki
 • Terdapat penerima atau mustahik
 • Terdapat makanan pokok yang dizakatkan
 • Besar yang dikeluarkan sesuai agama islam

Baca Juga :  Siapa Yang Berhak Terima Zakat

6. Waktu Pembayaran

Terdapat beberapa waktu yang diperbolehkan dalam membayar zakat fitrah baik itu yang wajib, sunnah, makruh, dan haram antara lain sebagai berikut…

 • Wajib yang diperbolehkan yaitu dari bulan ramadhan sampai terakhir bulan Ramadhan
 • Waktu yang wajib adalah pada saat terbenamnya matahari pada penghambisan bulan Ramadhan (malam takbiran)
 • Waktu Sunnah, yaitu dibayarkan sesudah shalat subuh, sebelum pergi shalat ied
 • Waktu makruh, yaitu membayar zakat sesudah shalat ied, tetapi belum terbenam matahari pada hari raya idul fitri.
 • Waktu Haram, yaitu membayar zakat setelah terbenam matahari pada hari raya idul fitri

7. Ukuran Membayar/Pembayaran Zakat

Benda yang digunakan adalah makanan pokok menurut tiap-tiap daerah seperti beras, gandum, kurma untuk setiap orang yang membutuhkan atau fakir miskin yang jumlah pembayaran zakat fitrah adalah 3,2 liter atau 2,5 kg beras.

8. Akibat Tidak Mengeluarkan/Membayar Zakat

Bagi orang yang bercukupun lantas tidak membayar zakat fitrah atau fitri akan menerima berbagia akibat antara lain sebagai berikut…

 • Berdosa karena zakat fitrah wajib dilakukan bagi orang yang bercukupan
 • Puasa yang dikerjakan kurang sempurna
 • Menjadi orang yang kupur nikmat
 • Seperti memakan hak orang lain
 • Terbentuk sifat kikir (bakhil) dan egois.
 • Rezeki akan sempit

9. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Melaksanakan Zakat

 • Orang yang wajib dibayarkan zakat fitrahnya adalah seluruh dari anggota keluarga dan orang yang ditanggungnya
 • Bayi yang lahir sebelum waktu magrib tanggal 1 syawal wajib dizakati. Termasuk wanita yang dinikahi sebelum waktu magrib tanggal 1 syawal wajib dizakati oleh suaminya.
 • Orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk diri dan keluarganya adalah mereka yang punya kelebihan makanan di hari idul fitri.
 • waktu pengeluaran adalah malam hari sampai dengan menjelang pelaksanaan shalat idul fitri
 • Zakat fitrah berupa makan pokok masyarakat setempat

What do you think?

Written by

Sayur Lontong Khas Lebaran

Kala Orang yang Hina, Mengantikan Orang Terpandang